Projekt realizowany przez MALACHIT INVEST w ramach Poddziałania 3.2.1 POIR

Tytuł: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej hybrydowej ściany prefabrykowanej MALACHIT SYSTEM”.

Cel: Celem projektu jest wdrożenie przez MALACHIT wyników prac B+R, dzięki którym Spółka uruchomi produkcję innowacyjnych, hybrydowych ścian prefabrykowanych o ultraniskiej przenikalności cieplnej, stanowiących innowację w skali światowej.


Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2020-30.11.2023 r.


Planowane efekty projektu:

- wybudowanie i wyposażenie w niezbędne środki trwałe hali produkcyjnej,

- uruchomienie produkcji innowacyjnych w skali światowej hybrydowych ścian prefabrykowanych o ultraniskiej przenikalności cieplnej,

- wzrost konkurencyjności Spółki,

- wzrost zatrudnienia,

- wzrost przychodów,

- rozpoczęcie eksportu nowego produktu.


Całkowita wartość projektu: 13 628 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 516 100,00 PLN